0708-750 879 info@golvbiten.se

Om Golvbiten

Golvbiten – din Mattläggare i Stockholm

Välkommen till Golvbiten.se, ett företag som säljer och lägger in mattor i både offentliga och privata miljöer.

Vårt mål är att hålla hög kvalité och noggrannhet på alla våra arbeten och alltid ha nöjda kunder. Vi tar både stora och små mattläggningar i Stockholm. Lägger in och säljer heltäckningsmattor, linoleumgolv, vinylmattor, plastmattor med mera.

Det bästa är alltid att köpa mattan direkt genom oss i samband med inläggning, vi kommer med mattan. Ni slipper transporter och att släpa tunga, otympliga mattor. Måtten på mattan blir rätt efter ert rum med så minimalt spill som möjligt och ni har fulla garantier genom oss på både på inläggning och materialet. Har ni hittat en matta i en annan butik så kan ni ändå beställa mattan genom oss. Ge oss bara tillverkare, färgnummer och vilket pris ni hittat den för så kommer vi att ge er samma pris på mattan! Har ni inte hittat en matta kommer vi gärna med förslag och mattprover.

Har ni redan köpt matta, inga problem. Vi lägger in mattan åt er ändå, men mattan ska finnas i det rum den ska läggas i och ni har endast garantier på att inläggningen är fackmannamässigt utförd.

Golvbiten är ett Auktoriserat golvföretag i Golvbranschen och GVK säkra våtrum.

 

Golvbitens Policy

 

Arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att ständigt arbeta för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö, ge de anställda möjligheten att hela tiden utvecklas inom sitt yrke samt verka för att förebygga skador och ohälsa i arbetet.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats.

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Varje anställd ska vara insatt och medveten om vilken roll samt arbetsuppgifter denne har.
 • Alla ska ta sitt ansvar och bidra till att företagets policyer följs.
 • Alla ska utveckla sin kompetens: kunskap, vilja och förmåga.
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet.
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav.
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel.
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet.
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete.
 • Utvärdera arbetsmiljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • För att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar görs en årlig revision av internkontrollen.
 • Varje anställd har ett personligt ansvar för sin säkerhet i det dagliga arbete varför det ankommer på var och en att följa de instruktioner och rutiner som finns samt att vara uppmärksam på och rapportera eventuella skador och hälsorisker.
 • Vår ledning har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Kvalitétspolicy

Vårt mål är att hålla hög kvalité och noggrannhet på alla våra arbeten och alltid ha nöjda kunder. Vi gör det lilla extra från start till slutfärdig produkt. Vi ska alltid uppfylla eller överträffa kundens förväntningar och krav.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Vi är lyhörda för våra kunders förväntningar, synpunkter och krav.
 • Att samarbeta med väletablerade leverantörer.
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift.
 • Hålla hög kompetens och kunskap genom att fortlöpande utbilda all personal.
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet.
 • Hela tiden aktivt arbeta och utveckla vårt kvalitetsarbete.
 • Att leva upp till företagets interna riktlinjer för kvalité
 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral.
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar
 • En aktiv ledning som säkerställer förutsättningar för ett proaktivt kvalitetsarbete.
 • Varje medarbetares och underentreprenörs medarbetares känsla för ansvar och initiativkraft till förbättring.

Miljöpolicy

Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling inom vårt arbetsområde.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet.
 • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter.
 • Samverka med branschorganisationerna om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • Vi använder material i vår produktion som skall ha en minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.
 • Vår totala verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön.
 • Vi försöker i så stor utsträckning det är möjligt att våra egna transporter sker med elbil.
 • Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.
 • Vi ska skapa de bästa förutsättningar för de anställdas säkerhet och hälsa.
 • Vår egen personal eller inhyrd personal skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.